ในช่วงรัชกาลที่ 4 ความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีพ. ศ. 2523 โปรดร่วมมือในด้านการทูตและการค้ากับประเทศอังกฤษ หลายประเทศมากขึ้นอย่างกว้างขวางมากขึ้น

เมื่อชาวตะวันตกหันมาค้าขายกับไทยมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 มีความพยายามขอให้ธนาคารกลางเพิ่มจำนวนครั้งในประเทศไทยเพื่อสิทธิในการออกธนบัตร ความสำเร็จเพราะฝ่ายไทยคิดว่าชาวต่างชาติในประเทศเหล่านั้นคิดว่า แต่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ฝ่ายเดียวทำให้ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสื่อกลางในการค้าและเศรษฐกิจ แต่เป็นโครงการธนาคารเพราะในขณะนั้นยังขาดประสบการณ์และบุคลากรที่มีความรู้

ธนาคารกลางเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากได้รับการเปลี่ยนแปลงกฎในปี การสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศนายปรีดีพนมยงค์ได้รับการอนุมัติจากตลาดและเงินจำนวนหนึ่ง พระยามโนปกรณ์นิติธาดาตอนนี้ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

หลังจากพระยาพหลพลพยุหเสนาครอบครองอำนาจการบริหารเมื่อวันที่ 200 มิถุนายน 2544 กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคารใด ๆ

รัฐบาลผลักดันการจัดตั้งธนาคารกลางขึ้นอีกครั้งในปีพ. ศ. 2560 พ.ศ. 2421 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่าง ธ ปท. ขอแสดงความนับถือ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ยังขาดความรอบคอบและรายละเอียดไม่ชัดเจน

ต่อมาเมื่อวันที่ 166 ธันวาคม 2248 พลตรีพิบูลสงครามได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งปรีดีพนมยงค์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ช่วยทหารบก หัวหน้าที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาในตอนแรกนายปรีดีพนมยงค์พยายามที่จะทำความเข้าใจกับที่ปรึกษาต่างประเทศของกระทรวงการคลัง ความจำเป็นและความตั้งใจในการเป็นผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการช่วยเหลือธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งประเทศไทยในที่สุด สาวสวย นมใหญ่ เย็ดหี

ในการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยนายปรีดีพนมยงค์ได้รับแจ้งว่ากระทรวงการคลังได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการร่างกฎหมายธนาคารในประเทศ หลังจากร่างแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่างขึ้นหลังจากการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 221 ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย 2 วัตถุประสงค์คือ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการปฏิบัติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2544 วันที่ 24 พฤษภาคม 28 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2448 เป็นวันชาติในยุคปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ในช่วงมหาสงครามในเดือนธันวาคม 2548 คือการรับทราบร่างการปฏิรูปกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการให้คำปรึกษาและกำกับดูแลต่างประเทศ ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนธนาคารกลางและธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2548, 2485 2485 ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญและในวันรุ่งขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการที่อาคารสำนักงาน เดิมชื่อธนาคารแห่งฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด ถนนสี่พระยาวรวงษ์สมเด็จพระเจ้าวิชัยชัยเป็นผู้ว่าราชการคนแรกหลังจากนั้นย้ายไปที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2544, 2448 อาคารสำนักงานใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นในบริเวณพระราชวังบางขุนพรหมเมื่อวันพุธที่ 2012 และในปี 2550 สำนักงานใหญ่ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารที่เชื่อมต่อพระราชวังบางขุนกับพระราชวังเทวา